Samen werken?

 

Algemene voorwaarden. Bloei Online.

1.0 Algemeen

a) Afspraken m.b.t. het leveren van specifieke goederen, producten en/of
diensten zullen worden vastgelegd in een (beknopte) onderliggende
overeenkomst.

b) De afspraken in deze samenwerkingsovereenkomst zijn bij elke onderliggende
overeenkomst van kracht.

c) Wanneer het noodzakelijk is om in een onderliggende overeenkomst af te
wijken van de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst dan dient dit
expliciet vastgelegd te worden in de onderliggende overeenkomst.

2 ICT office voorwaarden

a) Op alle overeenkomsten tussen Bloei Online B.V. en de opdrachtgever is de laatste
versie van de algemene voorwaarden van ICT Office van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.

b) Afwijkingen t.o.v. de ICT Office voorwaarden dienen expliciet in deze
samenwerkingsovereenkomst of een onderliggende overeenkomst
vastgelegd te worden.

3. Duur van de samenwerkingsovereenkomst

a) Deze samenwerkingsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd en is gelding vanaf het moment van wederzijdse ondertekening.

b) Opzegging kan alleen schriftelijk.

c) De daadwerkelijke einddatum is afhankelijk van de langstlopende onderliggende overeenkomst en/of lopende opdracht.

d) Deze samenwerkingsovereenkomst kan bij goedkeuring van Opdrachtgever en Bloei Online worden uitgebreid met aanvullende dienstverlening. Wijzigingen in dienstverlening dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

4. Aansprakelijkheid

a) De aansprakelijkheid van Bloei Online is beperkt conform het bepaalde in de toepasselijke ICT~Office Voorwaarden. In geen geval zal de totale
aansprakelijkheid van leverancier voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 10.000 (zegge TIENDUIZEND EURO).

5. Vertrouwelijkheid

a) Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding ten aanzien van alle
informatie die in het kader van deze en onderliggende overeenkomsten
wordt uitgewisseld.

b) Het is voor beide partijen niet toegestaan de informatie te gebruiken voor niet overeengekomen doeleinden en de informatie langer te behouden dan strikt noodzakelijk.

c) Het is voor beide partijen wel toegestaan om te communiceren over de
samenwerking en de aard van de samenwerking (bijvoorbeeld als referentie benoemen in spraak en uitingen).

6. Personeelsovername

a) Aangezien het personeel van Bloei Online en Opdrachtgever vaak samenwerkt, kan het interessant zijn voor Opdrachtgever om personeelsleden van Bloei Online over te nemen. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, vergoedt Opdrachtgever die een personeelslid overneemt één bruto jaarsalaris van het laatst genoten salaris van het betreffende personeelslid aan Bloei Online als compensatie voor de schade die zij hiervan leidt. Deze regeling geldt als een personeelslid binnen een periode van 6 maand na uitdiensttreding bij Bloei Online direct of indirect, al dan niet tegen betaling, werkzaam is voor Opdrachtgever.

7. Eigendom

a) Het gerealiseerde (deel)product, met de daarbij horende broncode, content en andere informatie die tot stand is gekomen vanuit de besteedde uren is eigendom van de opdrachtgever.

b) Standaard ‘Bloei Online libraries‘ blijven eigendom van Bloei Online maar worden wel meegeleverd bij een eventuele beëindiging van de samenwerking tussen de partijen.

8. Financiële en algemene afspraken

a) Werkzaamheden en diensten worden in deelfacturen, na ratio van het aantal gemaakte uren, gefactureerd met een betalingstermijn van 30 dagen.

b) Tenzij anders overeengekomen in een onderliggende overeenkomst, mogen prijzen 1 keer per jaar worden geïndexeerd conform de CBS prijsindex. Prijswijzigingen dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

c) Voor werkzaamheden die op regiebasis worden uitgevoerd, geldt het op dat moment geldende uurtarieven.

d) Deze samenwerkingsovereenkomst wordt beheerst door het Nederlands
recht.

e) Eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbank te Almelo.